کاراته دو یعنی مبارزه و دفاع بادست خالی،این هنر ،به ما اجازه میدهد تا بر دشمن،به وسیله تکنیک های وتاکنیک های مناسب وبا استفاده از قسمت های مختلف بدن به طور عقلانی ومؤثر پیروز شویم .

تاریخچهۀکاراته

گفته می شود کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله است ویکی از استادان اولیه ومبتکران این فن «بودیدهاراما» می باشد که حدود ۵۲۵ سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است .وی از پیشوایان مذهبی بود ،اوبه منظوراموزش به تنهایی از هند به راه افتاد وپس از راهپیمیی چند هزار کیلومتری خود وباپشت سر نهادن موانع طبیعی بسیارمشکل در ان زمانبه چین رسید ودر «ایالات هو نونان» ومعبد «شائولین»اقامت گزید .تعالیم او شامل تمرینات شدیدانضباطی وانجام اعمال پرهیز گاری بود .وی ۹سال گوشه گیردرکوه وغار ورنج وریاضت همراه باتفکر را گزراندوی ۱۸حرکت را ابداع نمود که زیر بنای حرکات کاراته امروزی است.

از طرفی به دنبال قانون منع استفاده از شمشیر ،مردم به سوی اموزش هنر مبارزه با دست خالی شدند که این امر باعث شکوفایی کاراته شد.

در سال ۱۹۲۱ استاد بزرگ کاراته «گیچن فوناکوشی »توانست با قدرت وظرافت این هنر را به ژاپن نیز معرفی کند.

بخشهای مختلف کاراته

آموزش و تمرینات کاراته،شامل سه بخش عمده می باشد که برای ارتقاء کمربند ،از انها در امتحان به عمل می اید این بخش ها عبارتند از :

۱) کیهون

۲) کاتا

۳) کومیته

کیهون

کیهون به معنی «پایه،اصلی»می باشد که به تکنیک های مختلف کاراته اطلاق می شود و شامل موارد زیر است:

اسقرارها

دفاع ها

تکنیک های دست

تکنیک های پا

کاتا

مجموعه ای از تکنیک های کاراته است که به شکلی خاص با یکدیگر ترکیب شده وجنبه مبارزهبایک یاچند حریف فرضی رادارد واز این جهت ،نوعی تمرین فکری وذهنی نیز تلقی می شود

کاتا همواره با احترام (ری)شروع وبه پایان میرسد .همچنین همراه با دفاع شروع به پایان می رسد ودارایپیام های اخلاقی وانسان دوستانه وارزشمند است که مورد تأ یید اسلام نیز میباشد

استادکانازاوا در مقدمه کتاب کاتاهای بین المللی شوتوکان کاراته چنین مینگارد:

مبارزه با یک حریف خیالی در کاتا، مبارزه شخصی وانفرادی بوده وتنها از طریق این شکل تمرین ذهنی است که ارزش می یابد.

کومیته

کومیته به معنی مبارزه ودرگیری میباشد.در کومیته ماکاربرد تکنینک های موجود در کاتا بر علیه یک یا چندحریف رامی اموزیم . پس کومیته کارکردن کاتا با فواصل مختلف ودر نواحی مختلف بدن حریف می باشد.

در مجموع کومیته به دو گروه تقسیم می شود :

۱) یاکوسوکو کومیته

۲) جیوکومیته

کمر بند و ارتقاء درجه

در جات مختلف هنر جویان واساتید کاراته به وسیله کمر بند ورنگ ان مشخص می شود .همیشه ازرنگ سفید که روشن ترین رنگ است شروع وبه سیاه که تیره ترین رنگ است ختم می شود به درجات کمربند سیاه دان ودان وبه درجات کمربند های قبل کیو گفته می شود .در کاراته ۹کیو و۱۰ دان وجود داردکه پایین ترین کیو ۹وبالاترین ان یک است .اما در مورد دان برعکس می باشد.

فلسه اخلاق در کاراته

اولین درس در کاراته درس اخلاق احترام وتواضع است وهمانگونه درس اخر هم همان است این تعلیمات اخلاقی به کاراته کار میاموزد :

در جامعه ،برای همه احترام قایل باشد .

صلح طلب بوده وهرگز به فکر حملهوستم به دیگران نباشد

قوی بوده واجازه زورگویی وستم رااز ستمگران وزورگوییان سلب کند .

تواضع وفروتنی را سرلوحه قراردهد. و به مقدسات مذهبی،احترام بگزارد.

منبع : سایت آفتاب تراول